Lokale energie van en voor bewoners, tegen een eerlijke prijs

Een nieuw energiesysteem waarin landelijk samenwerkende energiecoöperaties hun lokale duurzaam opgewekte stroom en warmte gaan aanbieden tegen een eerlijke prijs. Zoveel mogelijk onafhankelijk van de markt. Met stabiele prijzen en lokaal zeggenschap. Dát is Local4local.

Waarom Local4Local?

Het Local4Local-concept is gericht op een betaalbare, betrouwbare, schone, duurzame, energiezuinige en voor gebruikers en omwonenden veilige energievoorziening.

De directe aanleiding van dit project is het steeds groter wordende verschil tussen de kostprijs van de duurzame energie die de energiegemeenschappen zelf, lokaal, produceren en de prijs die de leden voor hun afname moeten betalen aan hun energieleveranciers. Hieruit volgt de wens van de coöperatieve energiesector om dit fundamenteel beter te organiseren.

In dit Local4Local systeem werken burgers, bedrijven, lokale overheden en maatschappelijk vastgoed samen en hebben democratische zeggenschap over hun energiesysteem via energiegemeenschappen. Deze energiegemeenschappen hanteren een eerlijke, stabiele prijs voor stroom en warmte gebaseerd op kostprijs, zonder winstoogmerk en transparant voor haar leden.

De doelstelling van Local4Local is het ontwikkelen en implementeren van een coöperatief model voor een integrale, duurzame, collectieve energievoorziening (het Local4Local -model), waarin de eindgebruiker niet meer dan de kostprijs+ betaalt voor zijn energie, met geminimaliseerde impact op de lokale energie-infrastructuur.

Opwek afstemmen

Lokaal opgewekte energie wordt lokaal geleverd en gebruikt en zoveel mogelijk op elkaar afgestemd waarbij stroom en warmte worden gekoppeld via elektrificatie. Hierbij is het doel om door lokale opslag van stroom en omzet naar warmte tijdelijke overschotten zoveel mogelijk zelf te gebruiken. Het (duur) inkopen van energie op de internationale markt wordt alleen gedaan als het echt niet anders kan.

Eerlijk, stabiele prijs

Het doel van Local4Local is het ontwikkelen en implementeren van een coöperatief model voor een integrale, duurzame, collectieve energievoorziening, met minimale impact op de lokale energie-infrastructuur en waarin de eindgebruiker een eerlijke, stabiele prijs betaalt voor zijn energie.

Resultaten

Aan het eind van het project is het Local4Local-model binnen zeven pilot energiegemeenschappen succesvol toegepast:

  • Er worden 20.000 deelnemende burgers, lokale bedrijven en overheden een betaalbare, stabiele energierekening geboden door de eigen hernieuwbare warmte en elektriciteit van de energiegemeenschap tegen kostprijs+ met elkaar te delen.
  • De eigen productie, afname en opslag van de energie-gemeenschap zijn zodanig op elkaar afgestemd dat er lokaal meer hernieuwbare warmte en elektriciteit kan worden geproduceerd en geleverd, terwijl de kosten voor de energie-infrastructuur worden geminimaliseerd.

Energiegemeenschappen werken open en transparant en zo werken we ook in het Local4Local-project: het model wordt open source ontwikkeld.

Partners

Deze dertien partners werken samen aan een duurzaam, schoon en betaalbaar energiesysteem: Local4Local.